REGULAMIN

VADEMECUM


OSOBA ZAUFANIA PIELGRZYMKI DIECEZJALNEJ Z Bielska Białej do Łagiewnik.

Na poziomie Pieszej Pielgrzymki Diecezji Bielsko Żywieckiej do Łagiewnik, została oddelegowana osoba zaufania. Jest to osoba, do której można zgłaszać się lub konsultować z nią tematy z ewentualnym przekroczeniem granic intymności. Osoba ta jest punktem odniesienia dla pielgrzymów oraz ich opiekunów w przypadku, gdy zostaną zauważone jakieś niepokojące sytuacje, zdarzenia albo sytuacje kryzysowe.

Osobą zaufania podczas tegorocznej pielgrzymki jest Pani
mgr Gabriela Puczka tel. 517 753 881

ZASADY OCHRONY MŁODZIEŻY NIEPEŁNOLETNIEJ W CZASIE PIELGRZYMKI do Łagiewnik.
Pielgrzymka piesza gromadzi wiele osób młodych i starszych pochodzących z różnych miejsc diecezji ,i z różnych części Polski i z zagranicy. Przy takiej ilości różnic kulturowych trzeba być świadomym, że niektóre elementy naszej kultury mogą być dla innych obce lub też odczuwane jako dziwne i odrzucające. Nie oznacza to, że trzeba ukrywać wyjątkowość naszej lokalnej kultury, jednak w ramach kontaktu z młodzieżą, zwłaszcza zagraniczną należy zachować ostrożność i wyrozumienie szczególnie w sferze prywatności. Dlatego w czasie pielgrzymki szczególną troską i ostrożnością obejmujemy młodzież niepełnoletnią, która będzie pielgrzymowała.

Poniżej podajemy reguły opieki nad młodzieżą podczas pielgrzymki.

1. Zasady ogólne.
- Osoby posługujące podczas pielgrzymki (kapłani, osoby zakonne, służby) traktują każdą osobę uczestniczącą w pielgrzymce z respektem i szacunkiem, chroniąc jej godność .
- Zwracając się do powierzonej młodzieży należy unikać takich zachowań, które będą odbierane przez nich jako poniżanie, dokuczanie, wykluczanie, odrzucanie, dyskryminację lub pogardliwe traktowanie.
- Należy również zwracać uwagę na zachowania wymienione w punkcie poprzednim, które mogą się pojawić również między rówieśnikami uczestniczącymi w pielgrzymce.
- Nie należy przebywać z osobą małoletnią sam na sam w pomieszczeniach niedostępnych dla innych.
- Nie można częstować małoletnich papierosami, alkoholem lub też innymi używkami, jak również nie można się zgadzać na używanie ich przez osoby małoletnie.
-Podejmując rozmowy na temat płciowości należy robić to z największą delikatnością. Należy wystrzegać się wszelkich żartów o podtekście seksualnym i komplementowania odnoszącego się do wyglądu i do rozwoju fizycznego.


2. Zachowanie intymności fizycznej i emocjonalnej oraz prywatności
- W kontakcie z młodzieżą osoby posługujące podczas pielgrzymki szanują granice intymności fizycznej i emocjonalnej młodych, zwracając uwagę na ich własne wyczucie granic funkcjonujące w kulturze regionu i kraju pochodzenia. W związku z tym zwracają szczególną uwagę na wrażliwość osoby małoletniej, a nie na swoje przyzwyczajenia i nawyki w traktowaniu drugiej osoby. W sytuacji niepewności lepiej kierować się powściągliwością i zachować dystans, aniżeli nadmiar gestów.
- W sytuacji zabaw, gier itp. należy strzec się wszelkiego przekraczania granic intymności fizycznej i emocjonalnej.
- Młodzież ma prawo do prywatności, szczególnie w miejscach noclegowych, w natryskach, toaletach lub innych miejscach podczas pielgrzymki. Osoby posługujące w pielgrzymce powinny zabezpieczyć te miejsca, aby były one bezpieczne dla młodzieży. W tych miejscach nie wolno wykonywać żadnych zdjęć i należy zadbać, by zdjęć nie robili sobie nawzajem młodzi.
- Fotografowanie osób małoletnich i upublicznianie ich zdjęć powinno odbywać się wyłącznie za ich zgodą.
- Miejsca noclegowe osób małoletnich, toalety, natryski w miejscach zbiorowego przebywania powinny być oddzielne dla obu płci i winny być bezpieczne, czyli takie, aby nie była możliwa również przemoc rówieśnicza. - Osoby dorosłe nie powinny spać same w pokoju z osobą małoletnią/osobami małoletnimi /poza rodzinami/.
- Osoby posługujące powinny zachować powściągliwość w ubiorze i nie szokować nagością.

3. Sytuacje wyjątkowe
- W sytuacji, gdy osoba młoda potrzebuje indywidualnej, dyskretnej rozmowy z osobą odpowiedzialną/posługującą taka rozmowa nie może się odbywać w miejscu izolowanym. Nie może być ona przedłużana poza czas, który jest potrzebny dla tej rozmowy.
- W sytuacji spowiedzi poza Kościołem/kaplicą należy zagwarantować osobie młodej intymność sakramentu, a jednocześnie wykluczyć miejsce izolowane i niedostępne dla innych.
- Należy zwracać szczególną uwagę na dynamikę w grupie i ewentualne konflikty mogące powodować wykluczenie jednego z członków z grupy, agresję wobec niego, itp. Konflikty należy pomóc rozwiązywać, a osobie która doświadcza trudu/problemu należy pomóc.
- Gdy w spotkaniu uczestniczy osoba lub osoby niepełnosprawne należy je otoczyć specjalną troską. Można im pomagać w zakresie takim, w jakim tej pomocy potrzebują. Nie należy ich wyręczać w czynnościach osobistych.

Patronat medialny pielgrzymki sprawują Gość Niedzielny oraz radio Anioł Beskidów
Organizację diecezjalnej pielgrzymki z Bielska-Białej do łagiewnik wspiera fundacja MSM
Żywiec PerłaDrukarnia SkillBielskie Studio FotografiiSM TransAutoPako