REGULAMIN

VADEMECUM

REGULAMIN DIECEZJALNEJ PIESZEJ PIELGRZYMKI
Z BIELSKA - BIAŁEJ DO ŁAGIEWNIK1. Piesza pielgrzymka stanowi formę rekolekcji, których celem jest pogłębienie wiary uczestników.
2. Pielgrzymem jest ten, kto wypełnił formularz zgłoszeniowy, podpisał regulamin i uiścił ofiarę wpisową we właściwym miejscu i czasie. Równoważnym sposobem zapisu na pielgrzymkę jest wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej pielgrzymki: www.faustyna.bielsko.pl.
3. Osobą odpowiedzialną za właściwy przebieg pielgrzymki jest Ksiądz Przewodnik.
4. Przebieg trasy oraz miejsca i czas postoju mogą być zmieniane przez Księdza Przewodnika.
5. Pielgrzymi zobowiązani są iść w grupie, do której zostali przypisani przez Księdza Przewodnika.
6. Pielgrzymka rozpoczyna się dnia 30 kwietnia Mszą świętą w sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie i kończy 3 maja Mszą świętą w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.
7. Osoby niepełnoletnie do lat 16 zostają dopuszczone do udziału w pielgrzymce tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Osoby w wieku od 16 do 18 lat zostają dopuszczone do udziału w pielgrzymce na podstawie złożonego w informatorze pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów prawnych.
8. Dla osób powyżej 65 roku życia wymagana jest pisemna zgoda lekarza poświadczona podpisem w informatorze pielgrzyma.
9. Każdy pielgrzym uczestniczy w pielgrzymce pieszej na własną odpowiedzialność. Księdz Przewodnik nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia pielgrzymów.
10. Pielgrzymi zobligowani są do wypełniania wszystkich poleceń poszczególnych służb pielgrzymkowych (bagażowych, medycznych, kierujących ruchem i innych), odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo w czasie trwania pielgrzymki.
11. Pielgrzymi w miejscach postojów, noclegów oraz podczas wędrówki zostawiają po sobie porządek. Śmieci składują w wyznaczonych miejscach.
12. Na każdym pielgrzymie ciąży obowiązek wywiązania się z deklaracji dotyczącej korzystania z noclegów organizowanych przez gospodarzy złożonej w formularzu zgłoszeniowym.
13. Noclegi koedukacyjne są zabronione z wyjątkiem małżeństw i osób spokrewnionych.
14. W czasie noclegu obowiązuje bezwzględna cisza nocna od godziny 22.00.
15. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki zwłaszcza w ostatnim dniu pielgrzymowania pątników obowiązuje odpowiedni, skromny strój tj. zasłonięte ramiona i kolana.
16. Każdy pielgrzym ma możliwość włączyć się w pielgrzymowanie poprzez posługę w służbach pielgrzymkowych: grupa muzyczna, modlitewna, służby porządkowe, kwatermistrzowskie, techniczne czy też ładowanie bagaży.
17. W czasie pielgrzymki zabrania się: spożywania napojów alkoholowych, zmiany grupy w trakcie trwania pielgrzymki, używanie kijów trekkingowych Nordic Walking przez pielgrzymów, rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów oraz kwestowania bez zgody Księdza Przewodnika.
18. Ksiądz Przewodnik nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zagubienie, kradzież jakichkolwiek rzeczy należących do pątników.
19. Pielgrzymi ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na pielgrzymce. W przypadku naruszenia regulaminu a także za postawę niezgodną z celami i duchem pielgrzymki przewiduje się upomnienie z wpisem do legitymacji pielgrzyma i wydalenie z pielgrzymki na koszt własny.
20. Stosujemy się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, podczas stanu epidemii Covid-19.
TROSZCZYMY SIĘ O TWOJE DANEZgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Bielsko-Żywiecka z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Żeromskiego 5a, kod pocztowy 43-300 Bielsko-Biała.

1. Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych jest Ks. Mateusz Kierczak, email: inspektor@diecezja.bielsko.pl, telefon: +48 734176638.
2. Pani/Pana dane są nam potrzebne do ubezpieczenia i stworzenia statystyk pielgrzymki.
3. Podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Bielsko-Żywiecka.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu sporządzenia statystyk pielgrzymki.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z uczestnictwem w Pielgrzymce do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Diecezja Bielsko-Żywiecka moich danych osobowych.


Patronat medialny pielgrzymki sprawują Gość Niedzielny oraz radio Anioł Beskidów
Organizację diecezjalnej pielgrzymki z Bielska-Białej do łagiewnik wspiera fundacja MSM
Żywiec PerłaDrukarnia SkillBielskie Studio FotografiiSM TransAutoPako